Магадлан итгэмжлэл

Магадлан  итгэмжлэлийн  талаарх мэдээлэл

БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

"Цэцээ гүн"  дээд  сургууль нь байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлагыг хангаж БМИҮЗ-өөр амжилттай магадлан итгэмжлэгдсэн. Үүнд:

  • 2002  онд БМИҮЗ-ийн  байгууллагын магадлан  итгэмжлэлийн  шалгууур  үзүүлэлтийг  хангаж I  шатанд  магадлан  итгэмжлэгдсэн.
  • 2012  онд  БШУЯамны  шалгуур  үзүүлэлтийг  хангаж, аттестатчилагдсан.
  • 2014 онд БМИҮЗ-ийн  байгууллагын магадлан  итгэмжлэлийн  шалгууур  үзүүлэлтийг  хангаж ахисан түвшинд  магадлан  итгэмжлэгдсэн. БШУЯамны  шалгуур  үзүүлэлтийг  хангаж, аттестатчилагдсан.


ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдХөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй