Хөтөлбөрүүд


ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА /Бакалавр/

Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро, микро хүрээнд хэрэгжүүлэгч, зохицуулагч, зохион байгуулагч мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Байгууллагын хүний нөөцийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, хүний нөөцийн цаашдын хөгжлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох,

·         Шаардлагатай хүн хүч, мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж, тогтвортой, үр ашигтай ажиллуулах, хөгжүүлэх,

·         Шат шатны удирдах ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, ажил олгогч ажилтнуудыг холбох

·         Сул байгаа орон тоонд тохирох хүний нөөцийг таних, ур чадварыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх болон зөв зохистой харилцаа үүсгэнэ

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

·         Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад хүний нөөцийн менежер

·         Дээд, дунд, анхан шатны салбар хэлтсүүдэд оффис менежер

·         Захиргаа, хүний нөөцийн албанд гадаад харилцаа, сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

·         Гадаад дотоодын байгууллагад хүний нөөцийн салбарын удирдах ажилтан

·         Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан

·         Бизнесийн байгууллагад зохион байгуулагч

НИЙТИЙН УДИРДЛАГА /Бакалавр/

Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэдлэгтэй, мэргэжлийн англи хэлийг шаардагдах түвшинд эзэмшсэн мэргэжилтэн байна.

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа хийх, онол арга зүйн мэдлэг эзэмшсэн,
 • Орчин үеийн менежментийн болон нийтийн захиргааны менежментийн сэтгэлгээний урсгалууд, гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлалыг онолын хувьд танин мэдэх
 • Удирдлагын зохион байгуулалтын шинжилгээ , үнэлгээ, дүн шинжилгээ, аргазүйг эзэмшсэнтөсөл боловсруулах арга зүйг эзэмшсэн, судалгааны үр дүн, дүгнэлтэнд тулгуурлан төсөл боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

·         Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

·         Төрийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

·         Бүх шатны засаг дарга түүний тамгын газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

·         Төрийн бус байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

·         Бизнесийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА /Бакалавр/

Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх чиглэлээр төр, бизнесийн салбарт ажиллах ба дээрх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгааны чиглэлээр ажиллахад шаардлагатай мэдлэг чадвар, хандлага эзэмшсэн мэргэжилтэн байна.

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технологийг байгууллагын онцлогт нийцүүлэн боловсруулж мөрдүүлэх
 • Анхан шатны болон Санхүүгийн менежментийг хөтөлж санхүүгийн тайлан гаргах
 • Байгууллагын үндэслэн хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн шийдвэр гаргалт төлөвлөлт хийх, санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилгээ хийж өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах
 • Үнэт цаасны болон даатгал, банк санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн аливаа шийдвэр гаргах, байгууллагын бэлэн мөнгөний удирдлага, санхүүгийн үйл ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлэх

·         Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах, тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлэлийн шалтгааныг шинжилж, дүнэлт өгөх

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

·         Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

 • Арилжааны банкуудад теллер, ахлах теллер, нягтлан, ахлах нягтлан, эдийн засагч, эрсдэлийн шинжээч, санхүүгийн шинжээч
 • Даатгалын байгууллагад бүртгэл, санхүүгийн ажилтан, эрсдэлийн шинжээч, даатгалын зуучлагч
 • Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж, Сангийн яам, Хөгжлийн банк, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт хянан шалгагч, эдийн засагч, судлаач, улсын байцаагч
 • ББСБ-уудад эдийн засагч, хянан шалгагч, санхүүгийн шинжээч, зээлийн эдийн засагч, эрсдэлийн шинжээч
 • Брокер, дилерийн компанид брокер, дилер, эрсдэлийн шинжээч, эдийн засагч
 • Бизнесийн байгууллагуудад санхүүгийн менежер, шинжээч
 • Уул уурхай, Барилга, Худалдаа Бизнесийн салбарт эдийн засагч, санхүүгийн ажилтан, зөвлөх, эрсдэлийн шинжээч

Англи хэлний багш, орчуулагч /Бакалавр/

Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Англи хэлний орчуулагч” албан тушаал, их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Англи хэлний багш” албан тушаалд ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Англи хэлний дүрмийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлж өдөр тутмын яриа үг хэллэгийг эзэмшүүлэх тэдгээрийг дуудуулж сургах, үгийн нөөцтэй болгох, өгөгдсөн үг хэллэгийг ашиглаж өгүүлбэр зохиох ба санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сургах

·         Мэргэжил улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, ахуй амьдралын харилцааны орчинд англи хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хэмжээнд хэрэглэж чаддаг байх

·         Эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг, маргаан дугуй ширээний ярилцлага зэрэг арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо англи хэлээр аман яриа, радио телевизийн нэвтрүүлгийг бүрэн ойлгож, гол санааг бусдад ярьж, тайлбарлаж байх

·         Төрөл бүрийн албан бичиг, өргөдөл, урилга, албан ба албан бус захидал, цахилгаан, бусад баримт бичгийн эхийг англи хэлээр зохион боловсруулж чаддаг байх

·         Англи хэлнээс төрөлх хэл рүү, төрөлх хэлнээс англи хэлрүү орчуулга хийх ухаан болон цаашид бие даан суралцах чадвар зэргийг эзэмшсэн байна.

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

Ажлын байр

·         Их, дээд, дунд сургуульд англи хэлний багш

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад англи хэлний орчуулагч

Япон хэлний багш, орчуулагч /Бакалавр/

Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Япон хэлний орчуулагч” албан тушаал, их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Япон хэлний багш” албан тушаалд ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Япон хэлний дүрмийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлж өдөр тутмын яриа үг хэллэгийг эзэмшүүлэх тэдгээрийг дуудуулж сургах, үгийн нөөцтэй болгох, өгөгдсөн үг хэллэгийг ашиглаж өгүүлбэр зохиох ба санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сургах

·         Мэргэжил улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, ахуй амьдралын харилцааны орчинд япон хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хэмжээнд хэрэглэж чаддаг байх

·         Эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг, маргаан дугуй ширээний ярилцлага зэрэг арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо япон хэлээр аман яриа, радио телевизийн нэвтрүүлгийг бүрэн ойлгож, гол санааг бусдад ярьж, тайлбарлаж байх

·         Төрөл бүрийн албан бичиг, өргөдөл, урилга, албан ба албан бус захидал, цахилгаан, бусад баримт бичгийн эхийг япон хэлээр зохион боловсруулж чаддаг байх

·         Япон хэлнээс төрөлх хэл рүү, төрөлх хэлнээс япон хэлрүү орчуулга хийх ухаан болон цаашид бие даан суралцах чадвар зэргийг эзэмшсэн байна.

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

Ажлын байр

·         Их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Япон хэлний багш”

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Япон хэлний орчуулагч”

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА /Магистр/

“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ-судалгааны ажлын онол, аргазүй эзэмшсэн, мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд чиглэгдэнэ. Түүнчлэн эзэмшсэн эзэмшлийнхээ хүрээнд баг хамт олныг удирдан зохион байгуулах, авьяас чадвартай болоход хөтөлбөрийн агуулгын гол зорилго оршино.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА /Магистр/

“Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ-судалгааны ажлын онол, аргазүй эзэмшсэн, мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд чиглэгдэнэ. Түүнчлэн эзэмшсэн эзэмшлийнхээ хүрээнд баг хамт олныг удирдан зохион байгуулах, авьяас чадвартай болоход хөтөлбөрийн агуулгын гол зорилго оршино.


Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй