Хүний нөөцийн удирдлага
2018 оны 10 сарын 08

Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/

Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро, микро хүрээнд хэрэгжүүлэгч, зохицуулагч, зохион байгуулагч мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Байгууллагын хүний нөөцийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, хүний нөөцийн цаашдын хөгжлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох,

·         Шаардлагатай хүн хүч, мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж, тогтвортой, үр ашигтай ажиллуулах, хөгжүүлэх,

·         Шат шатны удирдах ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, ажил олгогч ажилтнуудыг холбох

·         Сул байгаа орон тоонд тохирох хүний нөөцийг таних, ур чадварыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх болон зөв зохистой харилцаа үүсгэнэ

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

·         Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад хүний нөөцийн менежер

·         Дээд, дунд, анхан шатны салбар хэлтсүүдэд оффис менежер

·         Захиргаа, хүний нөөцийн албанд гадаад харилцаа, сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

·         Гадаад дотоодын байгууллагад хүний нөөцийн салбарын удирдах ажилтан

·         Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан

·         Бизнесийн байгууллагад зохион байгуулагч

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй